Icon--npo Icon--twitter Icon--facebook Icon--instagram Icon--mail Icon--search Icon--video Icon--image Icon--audio Icon--EO Icon--whatsapp Icon--linkedin Icon--snapchat Icon--youtube Icon--quote arrow-right Icon--menu clock Icon--background Icon--backgroundContent Icon--overlayBottom Icon--overlayTop

Israël en de kerk: visie en perspectief

Tijdens deze studiedag worden de verschillende kerkelijke posities met betrekking tot Israël tegen bijbels licht gehouden en met elkaar in gesprek gebracht, gevolgd door het uitwisselen van ideeën over de praktische consequenties daarvan.

In de diverse kerken van gereformeerd belijden wordt verschillend tegen Israël aangekeken. Deputaten Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde kerken noemden hun visiedocument: ‘Voorgoed verbonden’.  In de Protestantse Kerk wordt de ‘onopgeefbare verbondenheid’ met Israël in de kerkorde beleden. In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is er wel meer aandacht voor Israël de laatste jaren, maar werd in de generale synode het besluit genomen vooralsnog niet een apart deputaatschap ‘kerk en Israël’ op te richten. In de LV van de Nederlands Gereformeerde kerken is wel uitgesproken dat de verbondenheid met Israël beter gestalte dient te krijgen, maar om dit concreet in te vullen door bijvoorbeeld een verbinding te zoeken met het Centrum voor Israëlstudies, waarin de CGK, de GZB en de CHE participeren, ging de meerderheid een stap te ver.

Dit gaat over meer dan alleen kerkelijke positiebepaling. Op de achtergrond speelt enerzijds een stuk verlegenheid, anderzijds een politisering en een polarisering in debatten hierover. De vraag blijft ook, wat ‘verbondenheid’ met Israël eigenlijk betekent.

Deze studiedag heeft als doel verschillende visies en kerkelijke posities bespreekbaar te maken, een bezinning hierop te stimuleren, en handreikingen te bieden voor een eventuele nadere invulling van de verbondenheid van de kerk met Israël; voorbeelden van ‘good practices’ komen aan bod en aan het woord. De conferentie richt zich op predikanten, kerkelijk werkers, ambtsdragers en anderen uit de gereformeerde gezindte in de breedste zin van het woord.

Bij de organisatie van de studiedag zijn naast de onderzoeksgroep BEST van TUA en TUK, ook het Centrum voor Israëlstudies (CIS), vertegenwoordigers van Yachad (GKV), predikanten uit de NGK en het bestuur van de Jules Isaacstichting betrokken.

Sprekers zijn o.a. de Messiaans Joodse theoloog dr. Mark Kinzer en dr. Bart Wallet, dr. Hans Burger en ds. Aart Brons.

Inschrijven via Weetwatjegelooft.nl