De kerk is Gods geschenk

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. Niet als het resultaat van onze inspanningen, maar als geschenk van God.

Pinksteren is de verjaardag van de kerk. Van de kerk, die niet door ons is opgericht. De kerk van alle tijden en plaatsen is het geschenk van God aan ons, met Pinksteren.

De nieuwe oogst

Het gebeurde tijdens het Joodse Pinksterfeest. Het was die dag heel druk in Jeruzalem, zoals altijd het geval was tijdens de grote feesten. Israël vierde het oogstfeest. Massaal ging men die dagen naar Jeruzalem. Daar werden de offers aan God in de tempel gebracht en werd God gedankt voor de nieuwe oogst.

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak…’ (Handelingen 2:1-13)

Overweldigd door de Geest

De discipelen van Jezus zaten in een bijgebouwtje, toen het gebeurde. Niemand van hen had het gepland. Er lag geen speciaal programma klaar met een duidelijke rolverdeling. Er was geen spreker uitgenodigd. Ze hebben overigens niet stilgezeten. Ze hadden na de Hemelvaart elke dag samen ‘vurig en eensgezind’ gebeden om de komst van de Heilige Geest. Jezus had beloofd dat Hij zou komen. Maar hoe dat zou gebeuren en wanneer? Niemand wist het.

Ineens was daar het geluid van een geweldige windvlaag. Vlammen van vuur werden zichtbaar op de hoofden van de discipelen. Iedereen begon te spreken in een andere taal. Ineens was voor iedereen duidelijk dat dit het was. Gods Geest was neergedaald. Jezus had Zijn belofte vervuld.

Straatevangelisatie

Toen werd deze betrekkelijk kleine, door de Geest vervulde groep mensen naar buiten gedreven: de straat op. Dáár moesten zij het evangelie gaan verkondigen. Niet alleen aan de eigen mensen, maar ‘aan alle volk en taal en natie’.

Aantrekkingskracht van God

God zorgde voor het publiek; het geluid van de wind deed zijn werk. Vuur heeft altijd een bepaalde aantrekkingskracht op mensen. Van alle kanten stroomden de mensen toe. De straten liepen vol. Wat was er aan de hand? Was het een uit de hand gelopen feest? Mensen die al vroeg te veel op hadden? Er werd gejuicht, gezongen. Buitenlanders meenden hun eigen taal te horen.

Nergens staat hoe dat ging. Hoe bereik je zoveel mensen? Bovendien kwamen er veel mensen uit het buitenland. Helemaal vreemd waren ze ook niet, want iedereen die daar toen was, had wel iets met het Joodse geloof.

De toespraak van Petrus

Petrus nam het woord. Zouden ze alles hebben begrepen wat hij zei?
Eén ding werd al snel duidelijk. Zijn toespraak draaide om Jezus van Nazaret. Hij was kortgeleden gekruisigd, maar blijkbaar opgestaan uit de dood. ‘Hij is echt de Messias,’ betoogde Petrus vol vuur.

God neemt het initiatief

Toen gebeurde er eigenlijk nóg een wonder. Drieduizend mensen geloofden zijn boodschap. Ze kwamen naar voren. Lieten zich dopen. Er staat nergens hoe dat allemaal in die straten kon., maar het gebeurde. De wereldwijde kerk was begonnen. Niemand had het verwacht. Niemand had een steentje bijgedragen. Zeker, er is veel gedaan en gebeurd. Maar God nam het initiatief.

Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk.
Een geschenk van God.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons