De gaven van de Heilige Geest

Meditatie van Arie van der Veer

Ik heb vorige keer geschreven: Als je Pinksteren wilt vergelijken met Kerst, dan zou je kunnen zeggen dat God met Kerst gaat wonen in een stal en dat God met Pinksteren gaat wonen in Zijn gemeente en in de harten van in zichzelf zondige mensen. Kerst is een wonder. Pinksteren niet minder.

Met Pinksteren werd de heilige Geest uitgestort, uitgegoten, beschikbaar gesteld aan iedereen. Iedereen kan nu deel krijgen aan het werk van de heilige Geest. Iedereen kan nu God vragen om met Zijn Geest in zijn/haar hart te komen werken. God geeft ons niet altijd alles wat wij aan Hem vragen. Maar als iemand bidt om de heilige Geest, verhoort God dat gebed zeker. Jezus heeft ons dat met nadruk beloofd. ‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen’ (Lucas 11:13 NBV). 

We zagen vorige week dat die inwoning niet onopgemerkt blijft. Het leven van Gods kinderen gaat lijken op het leven van Jezus. Liefde, onbaatzuchtige liefde, wordt de kern van hun leven. Het beïnvloedt heel hun leven. Het worden echte volgelingen van Jezus. Ranken aan Hem, de wijnstok. Ze dragen samen dezelfde vrucht: ‘liefde, vreugde en vrede, geduld en vriendelijkheid, goedheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22). Daar wordt allereerst God mee geëerd, maar ook de naaste mee gediend. Het koninkrijk van God wordt overal zichtbaar, waar mensen zeggen: ‘niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij’ (Galaten 2:20).

Anders zichtbaar

Je kunt dus zeggen dat Jezus ook na Zijn Hemelvaart op een andere manier zichtbaar is, namelijk in Zijn kinderen. Zij vormen samen Zijn lichaam (1 Korintiërs 12). Gods kinderen krijgen, vervuld van Gods Geest, dus een belangrijke taak op aarde. Zij zijn vertegenwoordigers van God. Ik ga het deze keer hebben over de gaven van de heilige Geest. Wat zijn gaven van de Geest? Een gave van de heilige Geest is een bijzondere bekwaamheid, die God aan Zijn kinderen geeft. Niet iedereen krijgt dezelfde gave. Voor iedereen geldt dat die bijzondere gave van God onder leiding van de heilige Geest in dienst van God mag worden ingezet, tot opbouw van de gemeente én tot redding van de wereld. Er is dus een groot verschil tussen de vrucht van de heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest. De vrucht van de heilige Geest is een kenmerk van elke christen. De gaven van de heilige Geest kunnen per persoon verschillen. Wat zijn die gaven?

Natuurlijke gaven

Ik begin met wat ik zou willen noemen de ‘natuurlijke’ gaven. Die hebben vooral te maken met onze natuurlijke aanleg. Je bent bijvoorbeeld technisch of muzikaal aangelegd. Je kunt prachtig schilderen of goed spreken. Je bent van nature iemand die de leiding neemt. Je kunt goed met kinderen omgaan. Als je deze bekwaamheden inzet in dienst van God en van de christelijke gemeente, mag je dat ook geestelijke gaven noemen. Van nature kun je erg veel, je hebt veel talenten, maar je stelt ze als het ware ter beschikking aan God. Je vraagt aan God of Hij je met die bepaalde talenten wil gebruiken en je wil leren om deze natuurlijke gaven in te zetten voor Zijn Koninkrijk. De musicus maakt muziek voor God. De spreker vertelt over Gods grote daden. De schilder laat in zijn schilderijen Gods glorie zien. De technicus gaat op zoek naar wat hij in het leven van nu voor God en zijn naaste kan doen. Ga zo maar door. Maar stel dat je geen natuurlijke gaven hebt. Als je echt gaven nodig hebt voor de taak die je hebt gekregen, dan kan God deze geven. God kan mensen in staat stellen dingen te leren of te doen, waarvoor ze van nature geen aanleg hebben. Dat kan voor een zendeling zonder talenknobbel betekenen dat God hem in staat stelt een bepaalde taal wel te leren en te spreken. God kan ook de prediking onderstrepen met wonderen en tekenen. Het valt mij op dat juist in zendingsgebieden en in bijzondere situaties die extra gave voorkomt. Ik denk aan de gave van genezing en ook aan het spreken in tongen.

Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen.

Charismata

God leert ons geen kunstjes. God kan wel, als dat nodig is, mensen met bijzondere bekwaamheden ‘begiftigen’. Niet voor niets heten die gaven ‘charismata’. Dat woord heeft alles te maken met het Griekse woord voor genade ‘charis’. Er staan in de Bijbel verschillende lijsten met ‘charismata’. Ik noem de twee meest bekende. Romeinen 12:6-8 en 1 Korintiërs 12:8-11.

‘We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.’

1 Korintiërs 12:8-11 ‘Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.’

Beeld van God

Nogmaals: waarom geeft God die gaven? Om ons te helpen voor en namens Hem te leven. Om God te dienen en om elkaar daarmee te dienen. Paulus schrijft: ‘In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente’ (1 Korintiërs 12:7). Maar dat is nog niet alles. God wil immers dat wij weer ‘beeld van Hem’ zijn in deze wereld. Dat wij als christenen zullen functioneren, zoals Hij dat bij de schepping van de mens heeft bedoeld. Maar er is nog meer. Hij wil dat wij als leden van Christus’ gemeente onze gaven inzetten, zodat die gemeente een bloeiende, zichtbare, aantrekkelijke gemeente wordt. Zodat jeugdwerk, pastoraat, prediking, evangelisatie, gemeenschap der heiligen, enzovoort, zich mogen ontwikkelen tot eer van God en tot redding van de wereld. Ik kom nog één keer terug op dat verschil tussen gaven en de vrucht van de Heilige Geest. Nogmaals, we moeten de gaven van de Geest niet verwarren met de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest is ‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5:22). Deze vrucht wordt steeds beter zichtbaar, naarmate je als gelovige leeft in relatie met God, door Jezus, in de kracht van de heilige Geest. Bij elke gelovige zal deze vrucht zichtbaar worden. Dat is met de gaven van de Heilige Geest niet het geval. Niet elke gelovige heeft van God dezelfde gaven gekregen.

Ten slotte

En dan nog iets: We moeten de gaven van de Geest niet verwarren met onze christenplicht. De christenplicht ligt in het verlengde van de vrucht van het geloof. Het is de aandacht die wij aan onze naasten (al dan niet binnen de gemeente) geven: meeleven met en zorgen voor elkaar. De gaven gaan verder dan onze algemene christenplicht. Het is ook je roeping om je gave te gebruiken, als je die van God hebt gekregen. Tot eer van God! En ten slotte: De gaven stellen niets voor, als je de vrucht van de Geest mist. ‘Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn’ (1 Korintiërs 13:1-2). Welke gaven hebt u/heb jij? Vraag God of Hij dit aan jou en u duidelijk wil maken. Daarvoor heeft God ons ook de heilige Geest gegeven. Hij wil u en jou gebruiken in Zijn koninkrijk.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons