Moeder van alle levenden

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Als de dood in de geschiedenis zijn intrede doet, stelt God daar iets tegenover: het leven. Adam geeft zijn vrouw na de zondeval een andere naam. Deze sluit daarbij aan. Waarom deed hij dat?

 ‘U die aan de hemel uw luister toont –met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden’ Psalm 8:3

De verhalen in het boek Genesis zijn heel bijzonder. Ik geloof dat wat er staat ook werkelijk gebeurd is. Toch bevatten die verhalen veel meer dan alleen een verslag van gebeurtenissen. Er zitten diepten in, waarover je je tot op de dag van vandaag kunt blijven verbazen. Neem nu het verhaal van de zondeval. Daar lees je hoe de eerste mens koos voor het kwade. Maar tegelijkertijd geloofde hij in het goede.

Hoe is het mogelijk dat dat nu nog steeds gebeurt?

Je herkent jezelf erin. Hoe is het mogelijk dat dat nu nog steeds gebeurt? Vallen voor het kwade en toch geloven in het goede. Luisteren naar de satan en toch geloven in de beloften van God. Adam koos ervoor als God te willen zijn. Het is heel bijzonder wat hij deed na die verschrikkelijke zondeval. Na die rampzalige keuze gaf hij zijn vrouw een andere naam: Eva, moeder van alle levenden. Terwijl de dood zou gaan heersen, bleef hij geloven in het leven.

‘De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden’ Genesis 3:20

De mens noemde zijn vrouw Eva. Die keuze is heel bijzonder. Hij zag zijn vrouw als een bron van leven. Sterker nog, als de bron van Het Leven.

Psalm 8 is ook een soort scheppingsverhaal. Er staat een raadselachtige zin in: ‘U die aan de hemel uw luister toont –met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.’ Exegeten hebben hun hoofd over deze zin gebroken. Wat vind je van de verklaring van een vrome rabbijn? ‘Ieder kind dat geboren wordt, is een teken van de komst van de Messias.’

Het verhaal van wie niet meetellen

De psalm zegt: Kinderen en zuigelingen vertellen Gods eer, terwijl kinderen en zuigelingen nauwelijks meetellen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke beschamen zou.

Moeder van het leven

Adam zondigde. Hij nam er geen genoegen mee dat hij bijna aan God gelijk was. Adam werd daar verschrikkelijk voor gestraft. Tegelijkertijd geloofde hij. Hij vernoemde zijn vrouw niet op de manier, waarop hij dat bij de dieren had gedaan. Nee, hij vernoemde zijn vrouw naar Het Leven!

Zou Adam aan de Messias gedacht hebben?

Ik weet niet of Adam toen bewust heeft gedacht aan de komst van de Messias. Maar wie dit verhaal leest, mag het denken. Het is immers meer dan een verhaal. Het is een profetie! Een profetie, die nog steeds elke dag zijn vervulling krijgt.

Leven tegenover de dood

De dood heerst op aarde. Maar naast de vele sterfgevallen worden er ook veel kinderen geboren. Begrafenissen hebben niet de overhand. God geeft nog altijd nieuw leven. Je voelt het als je je eerste (klein)kind in de armen neemt. Een kind als tegenkracht, als macht tegenover Gods vijanden. Leven contra de dood.

Adam had gelijk, HET LEVEN overwint.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons