‘De profeet in de Vroege Kerk was een soort coach’

Bezinningsavond over profetie

MissieNederland organiseert op 9 februari een bezinningsavond over profetie. Volgens spreker drs. Gijs van den Brink kunnen we veel leren van de profeten in de Vroege Kerk. “Profetie is precies wat we in deze tijd nodig hebben.”

Waarom is dit een interessant thema? 
Drs. G. Van den Brink: “De gave van profetie is een steeds terugkerend thema, vooral als het gaat over de vraag hoe deze gave functioneert in de christelijke gemeente. Tijdens deze bezinningsavond ga ik het hebben over de rol van profetie in de vroegchristelijke kerk, dus direct na de tijd van het Nieuwe Testament, tussen 70 en 160 na Christus. Vervolgens trek ik lijnen naar de huidige tijd en laat ik zien wat we kunnen leren van vroegchristelijke profeten.”

Aan welke vroegchristelijke profeten moeten we dan denken? 
“Met name in Syrië en Turkije – Klein-Azië – had je veel rondreizende leraren en profeten. Dat waren eigenlijk de leiders, die leidinggaven aan al die kleine gemeenten die er in die tijd waren. Ze bleven ergens niet langer dan twee tot drie dagen. Er werd zelfs gezegd dat iemand een valse profeet was als hij langer dan drie dagen bleef. Want dan was hij eropuit om op de zak van de gemeente te leven. In het huidige Europa kennen we het verschijnsel van rondreizende profeten overigens nauwelijks.”   

Welke verschillen zijn er tussen de oudtestamentische profeten en de vroegchristelijke profeten? 
“De verschillen zitten vooral in twee dingen: inhoud en gezag. Om met dat laatste te beginnen: de oudtestamentische schriftprofeten spreken met hetzelfde gezag als Mozes. De vroegchristelijke profetieën daarentegen – ook wel de gemeenteprofetieën genoemd – moeten op echtheid beoordeeld worden. Waarbij het dus van belang is te weten wat het verschil is tussen echte en valse profetieën. Het andere verschil is dat de profeten in het Oude Testament voornamelijk over de wereldsituatie, de landelijke situatie van het volk Israël, de komst van het Koninkrijk en de eindtijd profeteerden. Dat is bij gemeenteprofetieën heel anders. Die zijn vooral gericht op sturing van het persoonlijk geloofsleven en het gemeenteleven.”   

Wat kunnen we anno 2017 leren van de vroegchristelijke profeten? 
“Veel mensen denken dat profeten niet meer nodig zijn, want, zeggen ze dan: we hebben toch de Bijbel. Maar vroegchristelijke profetieën bevatten helemaal geen voorspellingen of leerstellingen. De leer was al vastgesteld door de prediking van Jezus en door de brieven van de apostelen. Profeten waren een soort coaches, die vertelden wat de goede weg was, welke kant je als gemeente en gelovige op moest. Dat is precies wat we in onze tijd nodig hebben: richting en sturing. En als Jezus Christus en Zijn Geest in ons midden aanwezig zijn, zal Hij ook spreken.”   

Nieuwtestamenticus drs. Gijs van den Brink is redacteur van de 29-delige commentarenserie Studiebijbel en het Studiebijbel magazine. Geïnteresseerden voor deze bezinningsavond kunnen zich opgeven via Missienederland.nl

Tekst: Mirjam Hollebrandse
Beeld: Wikimedia

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons