Russen analyseren hun anti- terrorismewet

‘Beruchte wet is absurd’

in Christelijk Nieuws

Op 20 juli is er in Rusland een antiterrorismewet in werking getreden. Deze wet gaf de Russische overheid meer mogelijkheden om tegen christelijke activiteiten op te treden. Een commissie gaat nu onderzoek doen naar ongewenste effecten.

Door de Russische anti-terrorismewet die in juli werd aangenomen, kunnen activiteiten van gelovigen eenvoudig worden ingeperkt. Met deze wet in de hand kan het christenen verboden worden om te evangeliseren, de Bijbel te bestuderen en om kinderen te onderwijzen. Volgelingen van andere godsdiensten kunnen ook in hun vrijheden beperkt worden. In de afgelopen maanden zijn er inmiddels zeven rechtszaken tegen gelovigen gevoerd. Zij kregen een geldboete opgelegd.

Wethandhaving
Vorige week werd er over de toepassing  van deze wet vergaderd. In deze vergadering werd afgesproken dat er een controlegroep samengesteld gaat worden om in kaart te brengen hoe deze wet wordt gehandhaafd. Verschillende aanwezigen somden voorbeelden op die duidelijk maakten dat burgers geen recht meer hebben om in hun eigen huis over godsdienstige onderwerpen te spreken. Pastor Yuri Sipko, oud-voorzitter van de Russische Unie van Evangelische Christenen en Baptisten, noemde de antiterrorismewet onwettig en in strijd met de Grondwet. ‘De godsdienstige vrijheid verandert in een doolhof van tirannie.’

Aleksandr Kudryavtsev, Hoofd van de Raad van Bestuur van de "Russische Vereniging voor de Bescherming van de Godsdienstvrijheid" gaf in een persconferentie aan dat er geen verbod op zendingsactiviteiten is en dat deze er ook niet zal komen. Zendingswerk is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

Argwaan
Stichting Friedesstimme uit op haar site zorg over de gevolgen van deze wet. Zij zijn verbaasd, blij en toch ook wel argwanend over het aangekondigde onderzoek naar ongewenste effecten van deze wet: voor christenen die niet tot de Russische Orthodoxe kerk behoren, is het er sinds het Oekraïne conflict niet gemakkelijker op geworden. Zij worden als westerse sekten gezien. Buitenlandse invloed wordt in Rusland als staatsondermijnend beschouwd.

Bron: Christian Telegraph / Invictory.com
Beeld: Facebook

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons