Jezus' Troonrede

3 theologen over de boodschap van dé Koning

in Geloven

Stel dat niet koning Willem Alexander maar Koning Jezus de Troonrede zou voordragen, wat zou Hij dan tegen Nederland te zeggen hebben? We vroegen het aan drie theologen:

Willem Ouweneel

Eigenlijk is het een foute vraag: de Troonrede is toch vooral een politieke verklaring, en Jezus was geen politicus. Hij hoefde bijvoorbeeld geen begroting op te stellen, waarin beperkte middelen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden, en Hij hoefde ook geen rekening te houden met de volgende verkiezingen. Maar Jezus is wel een Koning, en wel van een koninkrijk waarin gerechtigheid, vrede en blijdschap centraal staan (Rom. 14:17).

Links en rechts
Jezus zou een ‘rechtse’ Troonrede houden, d.w.z. met veel nadruk op de persoonlijke (morele) verantwoordelijkheid van volwassen christenen. Maar het zou ook een ‘linkse’ Troonrede zijn, d.w.z. met een krachtige oproep om te zorgen voor de sociaal zwakken (vgl. Jak. 1:27). Het zou een Troonrede zijn van de meest wijze en intelligente Koning die je je kunt voorstellen, en tegelijk een Troonrede zonder enig eigenbelang.

Voorbeeld
Jezus zou in alles wat Hij zegt, persoonlijk het goede voorbeeld geven, én bovendien de kracht van de Heilige Geest om ons te helpen zijn Koninkrijk zo goed mogen te realiseren!

Alain Verheij

Jezus en een Troonrede? Als theoloog denk je dan natuurlijk direct aan de Bergrede. Net als Jezus heeft Willem-Alexander zijn speech door een ander laten opschrijven. Net als Jezus opende Willem-Alexander met wat felicitaties. Dat we een welvarend land zijn. Economische groei. Het omgekeerde van Jezus’ zaligspreking over de treurenden, de nederigen, de hongerigen.

Geen koets
Jezus en een Troonrede? Hij was nooit zo goed met hoogwaardigheidsbekleders. De mensen die vandaag achter het hek moesten blijven zaten destijds direct om Jezus heen. Geen koets, maar een ezel. Geen troonzaal, maar een stoffige hoogvlakte.

Visioen
Jezus en een Troonrede? Ik moet denken aan dat moment dat Stefanus gestenigd wordt. De eerste martelaar. Het laatste wat Stefanus ziet is een visioen van Jezus aan de rechterhand van God. Maar zijn troon is leeg, want Jezus staat ernaast. Zo verbijsterd over het lijden van zijn vrienden dat hij onmogelijk rustig kon blijven zitten. Bless Him.

Rikko Voorberg

Als de hoogwaardigheidsbekleders zijn vertrokken, zit hij buiten op een omgekeerd kistje waar de bloemen voor de plechtigheid in stonden. Hij doet niet aan troonredes, maar men vraagt om een reactie. Hij zegt:

"U weet dat – in de geschiedenis – machthebbers vallen die niet zorgen voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Dit koninkrijk stuurde Rutte naar de EU-top om te zorgen dat de vreemden buiten blijven, zij die door de oorlog zijn verweesd. Maar elke nieuwe muur is een nieuwe steen op de begraafplaats, elk stuk prikkeldraad een nieuwe afbakening van het komende knekelveld; dit land en de EU graaft zijn eigen graf, terwijl ondertussen de burgers zich de ziel redden door noodopvangen te draaien, taalles te geven en naar stranden en kampen af te reizen. De balans wordt niet opgemaakt door de ministerraad, zij wordt gemaakt door vreemden met dubbele identiteiten, door ouden van dagen in vieze luiers, door jongeren in achterstandswijken en mensen die tevergeefs aan loketten smeken om hun recht."

Vertrouw het goede
Als de koning en zijn hofhouding zijn verdwenen, zullen gewone mannen en vrouwen zich rond de omgevallen krat van het rijk verzamelen. Zij zullen beseffen dat niet het draagvlak van het moment telt, maar de draagkracht van de geschiedenis – vertrouw het goede, ware en schone, niet langer het handige, pragmatische en voor-de-hand-liggende.’ Dan breekt hij een brood: ‘Honger iemand?’

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons