Protestantse synode wil vaart maken met oecumene

"Het was een onvergetelijke dienst, waarbij de tranen vloeiden."

in Christelijk Nieuws

De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland wil de contacten met vier kleinere protestantse kerken verder aanhalen. Een voorstel van die strekking is donderdag 13 november unaniem aanvaard.

(imported body)

Nog belangrijker dan het feitelijke besluit, zijn de reacties die vanuit de synode op de voorstellen kwamen. Bijna iedereen sprak woorden als 'enthousiast', 'dankbaar', 'blij', 'hoe meer, hoe beter'. En menigeen liep naar de microfoon om aan te dringen op een strakker tijdschema. "Je voelt aan, er zit iets in de lucht", vatte iemand samen.
"De kerk heeft de oecumene hard nodig", verwoordde ds. Bert-Jan van Haarlem uit Eindhoven. "We zijn in de achterliggende tijd al een paar keer ingehaald door de praktijk en ik vertrouw er op dat dat ook in de toekomst zal gebeuren". 

Gereformeerde kerk
"Ik kom uit een dorp", vertelde ds. Tammo Oldenhuis, "met een kleine gereformeerde kerk (synodaal) en een grote vrijgemaakt gereformeerde kerk. We waren gescheiden en op 30 augustus mocht ik voor het eerst meewerken aan een gezamenlijke dienst van beide kerken. Dat is voor mij en voor velen onvoorstelbaar. Het was een onvergetelijke dienst, waarbij de tranen vloeiden."

Het feitelijke besluit impliceert dat het moderamen op landelijk niveau verder werkt aan kanselruil, mogelijkheden om in de kerk van een ander woord en sacramenten te bedienen, beroepbaar te zijn en wat dies meer zij. Het voorstel raakt de bijzondere betrekkingen met de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Hersteld Hervormde kerk
De Hersteld Hervormde Kerk valt hierbuiten en verschillende synodeleden vroegen daarnaar. 
De scriba ds. Arjan Plaisier legde uit, dat het moderamen van de Hersteld Hervormden had aangegeven geen verder overleg te willen. "Een schuldbelijdenis moet nu eenmaal van twee kanten komen. En als dat niet aan de orde is, is het niet anders."

Katholieke kerken
Er waren ook synodeleden die juist meer verdieping wilden in de relaties naar katholieke kerken, onder meer de Oud-Katholieke Kerk en naar de oude partners als Remonstranten en Doopsgezinden. Wat de laatsten betreft, vertelde Arjan Plaisier, was er twee jaar geleden nog een gesprek gevoerd en daarbij hadden Remonstranten en Doopsgezinden aangegeven dat de onderlinge oecumene wat hen betreft op dit moment 'niet topprioriteit' is. "Maar", zo verduidelijkte Plaisier, "we komen elkaar natuurlijk wel tegen in het verband van de Raad van Kerken. En dat zullen we blijven doen."

Enkele vrouwelijke synodeafgevaardigden vroegen naar de aard van de contacten. Ds. Hester Smits gaf aan dat wat haar betreft de Protestantse Kerk een kerk is met ruimte voor vrouw in het ambt en zegening van homoseksuele relaties. Plaisier beaamde dit en zei: "Je bent wie je bent. In een relatie breng je dat in en beperk je je niet tot het laten zien van je beste kant. We moffelen niets weg en daar zit de gesprekspartner ook niet op te wachten."

 

Bron: Raad van Kerken
Foto: oecumenedenhaag.nl 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons