Advent | Wederkomst (18dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Christelijk Nieuws

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Donderdag 18 december: wederkomst.

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
  Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer,
laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen

De Heer zal komen en op die dag zal er een groot licht schijnen. 

Psalm 8:1-3

HEER, onze Heer
  hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont:
  met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden:
  om hun wraak en verzet te breken.

De Heer zal komen en op die dag zal er een groot licht schijnen.

Eerste lezing: Amos 9:11-15
Tweede lezing: Johannes 5:30-47

De Heer zal komen en op die dag zal er een groot licht schijnen.

De Amerikaanse psycholoog en geestelijk schrijver
David G. Benner schrijft zinnige dingen over God kennen. Bijvoorbeeld:

» Ieder echt omvormend kennen van God betekent altijd
meer dan kennis over God. Johannes van het Kruis zegt dat
God niet gedacht maar wel bemind kan worden. Ook al zullen
wij vaak de behoefte voelen om woorden te geven aan onze ervaring
met het mysterie dat God is, onze woorden kunnen God nooit vatten.
Ze kunnen min of meer in de richting van God wijzen, maar dat wijzen
zal altijd onvolmaakt en beperkt zijn. En kijken naar vingers die naar God wijzen,
moet nooit verward worden met het onuitsprekelijke mysterie waarnaar ze wijzen.
Dat is de beperking van woord en verstand in onze ontmoeting met God. «

Bid voor je familie

Heer, in de stilte van dit moment vraag ik om vrede, wijsheid en kracht.
Ik wil de wereld zien met liefdevolle ogen, geduldig zijn, begrijpend, wijs en zacht.
Bekleed mij met uw schoonheid en geef dat ik vandaag U mag laten zien aan de mensen om mij heen.

Onze Vader

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen, achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze, naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar, 
onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen, in je, om je te troosten
wanneer je verdriet hebt, 
om je als een beschermende muur wanneer anderen
over je heen vallen, 
boven je, om je te zegenen.Zo zegent de almachtige God jou;
vandaag, morgen en in de eeuwigheid

Amen. 

Wachten is ook actie

Iedereen die leeft, wacht. Of verwacht. Dat lijkt misschien passief, maar dat is het niet. In de Bijbel zien we dat wachten ook betekent: kom in actie. Neem nu Johannes de Doper. Dat was iemand die wachtte terwijl hij vastte, en wachtte terwijl hij preekte, en wachtte terwijl hij doopte. En het wachten werd hem nooit te veel; zelfs in de gevangenis wachtte hij nog. Niet op zijn dood, maar op het rijk van God dat komen zou. Dat gaf hem hoop in alles wat hij deed en wat hij onder- ging. Het bepaalde zijn leven en sterven. Ook ons leven staat in het teken van verwachten. Het is een wachten dat hoop en moed geeft in alles wat we zullen meemaken. Want er komt nog iets mooiers, iets beters dan dit leven. Uiteindelijk zal God de kromme dingen op deze wereld en in ons leven recht maken.We wachten opnieuw op Jezus en dat betekent: ons gewenste en zelf uitgestippelde toekomst uit handen geven en beginnen met wachten. Wachten op het rijk van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. Dat rijk is al aanwezig. Jezus is onder de mensen gekomen en woont nog steeds in ons. Maar tegelijk zegt Jezus niet: jullie hebben lang genoeg gewacht en nu is alles goed. Er is vrede en
gerechtigheid, maar op dezelfde wereld is er tegelijkertijd ook oorlog, eenzaamheid en pijn. Nog niet alles is goed. We moeten nog wachten totdat de hemel op aarde komt. Tegelijkertijd ondernemen we actie, net als Johannes de Doper. We doen ons werk terwijl we wachten en we bezoeken de zieken, weduwen en wezen terwijl we wachten. En al wachtende zal dat rijk al langzaam gestalte in ons krijgen. 

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons