Advent | Volharding (17dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Woensdag 17 december: volharding.

Johannes van het Kruis (1542-1591)
Als Johannes’ vader sterft, staat zijn moeder hem af aan een weeshuis. Op 21-jarige leeftijd wordt hij karmeliet. Vier jaar later ontmoet hij Theresia van Ávila. Die is onder de indruk van de jonge monnik en vraagt hem haar te helpen om bij de karmelieten in Spanje het vuur van radicale eenvoud opnieuw aan te wakkeren. Johannes helpt Theresia bij haar illegale stichtingen. Hun hervormingen zijn tegen de wil van de bisschop. De inquisitie gaat Johan- nes vervolgen. Zijn eigen religieuze broeders nemen hem gevangen en geselen hem. Zomaar kloosters stichten dat kan niet, Johannes heeft toch de gelofte van gehoorzaamheid afgelegd? Vanaf zijn gevangenneming begint hij in gedichten God te loven. Die gedichten maken van hem een van de grootste mystici van de kerk. Uiteindelijk ziet de kerk het goede werk van Theresia en Johannes in en verklaart hun tot leraren van de kerk. 

Heer, open mijn lippen
  En mijn mond zal uw lof verkondigen
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd

God, kom mij te hulp,
  Heer, haast U mij te helpen
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd en in de
  eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen

De Heer zal komen met grote macht en iedereen zal hem zien.

Psalm 7:7-18

Sta op, HEER, laat uw toorn ontbranden: 
  keer u tegen de razernij van mijn belagers,
  kom mij te hulp, gebieder van het recht.
Laat u omringen door de raad van de volken en bestijg hoog boven hen uw troon:
  HEER, rechter van de wereld.
Doe mij recht, HEER, ik ben onschuldig:
  mij treft geen blaam.
Roep de goddelozen een halt toe:
  en wees de rechtvaardige tot steun.
U die hart en nieren doorgrondt:
  bent een rechtvaardige God.

God is het schild dat mij beschermt:
  hij bevrijdt de oprechten van hart.
God is een rechtvaardige rechter:
  hij bestraft het kwaad, elke dag.
Maar de vijand scherpt opnieuw zijn zwaard:
  hij spant zijn boog en legt aan,
hij richt zijn wapens om te doden:
  zijn pijlen zijn schichten van vuur.
Hij draagt verderf onder het hart:
  zwanger van onheil baart hij bedrog.
Hij delft een put en diept hem uit:
  maar valt in de kuil die hij zelf heeft gegraven.
Het onheil keert zich tegen hem:
  het geweld komt neer op zijn eigen hoofd.
Ik zal de HEER om zijn rechtvaardigheid loven:
  de naam van de HEER, de Allerhoogste, bezingen.

De Heer zal komen met grote macht en iedereen zal hem zien.

Eerste lezing: Haggai 2:2-11
Tweede lezing: Matteüs 24:1-14

Stilte

De Heer zal komen met grote macht en iedereen zal hem zien.

Armand Veilleux, abt van een trappistenklooster in België, schrijft:
» God vormde de mens uit stof van de aarde en blies hem zijn levensadem in
– zijn eigen Geest – en de mens werd een levend wezen. Het menselijk wezen is
dus geschapen naar het beeld van God, met de adem van God in zich, waarmee,
zoals de apostel Petrus zal zeggen, hij deel krijgt aan de goddelijke natuur.
In het menselijke wezen huist dus een goddelijke adem, een zaad van goddelijk leven,
bestemd om zonder ophouden te blijven groeien. En aangezien dit zaad goddelijk is,
kunnen wij zeggen dat we geboren zijn met een oneindig vermogen om te groeien. «

Bid voor je buren

Mijn God, geef dat U mij iedere minuut zo vindt, als U mij wil zien.
Geef dat U mij iedere dag daar vindt waar U mij verwacht,
als ik actief ben en als ik rust, zodat U vreugde in mij vindt.

Onze Vader

Geef ons wijsheid om U te ontdekken, verstand om U te begrijpen.
Volharding om U te zoeken, geduld om op U te wachten, ogen om op U gericht te zijn.
Een hart dat zich aandachtig op U richt en een leven dat U verkondigt.
Door de kracht van de Geest van Jezus Christus, onze Heer. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons