Advent | Verlangen (23dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Dinsdag 23 december: verlangen.

O Sleutel van David en Scepter van Israëls huis, wat U opent zal
niemand meer sluiten; wat U sluit zal niemand meer openen; kom
nu en bevrijd ons, gevangenen, uit de duisternis en de schaduw van
de dood.

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
  Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen
voor onze Redder.

Zingen

O Sleutel van David en Scepter van Israëls huis, wat U
opent zal niemand meer sluiten; wat U sluit zal niemand
meer openen; kom nu en bevrijd ons, gevangenen,
uit de duisternis en de schaduw van de dood.

Psalm 10:12-18
Sta op, HEER, hef uw hand, God : vergeet de armen niet.
Hoe kan de zondaar u verachten : en denken: God vraagt geen rekenschap.
Toch ziet u de pijn en het verdriet : u merkt het op en weegt het in uw hand.
Op u vertrouwen weerloze mensen : de wezen, u komt hun te hulp.
Breek de macht van de goddelozen : eis rekenschap en ban het kwade uit.
De HEER is koning voor eeuwig en altijd : vijandige volken verdwijnen uit zijn land.
U, HEER, verhoort de wens van de nederigen : u bemoedigt hen en luistert met aandacht,
u doet recht aan wezen en verdrukten : geen mens kan hen nog uit het land verjagen.

O Sleutel van David en Scepter van Israëls huis, wat U
opent zal niemand meer sluiten; wat U sluit zal niemand
meer openen; kom nu en bevrijd ons, gevangenen,
uit de duisternis en de schaduw van de dood.

Eerste lezing: Zacharia 8:1-8
Tweede lezing: Matteüs 25:14-30

Stilte

O Sleutel van David en Scepter van Israëls huis, wat U
opent zal niemand meer sluiten; wat U sluit zal niemand meer openen; kom nu en bevrijd ons, gevangenen,
uit de duisternis en de schaduw van de dood.

Een priester, leraar en schrijver uit de oosters-orthodoxe
kerk, Alexander Schmemann, schreef:
Het feit dat Jezus komt en aanwezig is, betekende veel
meer dan de plaatsen die hij bezocht had. Natuurlijk was
Christus’ historische werkelijkheid de onbetwiste grond
voor het geloof van de vroege christenen, maar het ging
hen niet zozeer om de herinnering aan hem maar veeleer
om de zekerheid dat Hij met hen was. En in hem vond
‘godsdienst’ zijn einde, want hijzelf was het antwoord op
alle godsdienst, op elk hongeren naar God. Het leven dat
de mensheid met de zonderval had kwijtgespeeld, en dat
men in godsdiensten zocht, maar wat daar slechts kon
worden gesymboliseerd en aangeduid, dat werd de mens
opnieuw toegedeeld door Christus.

Bid voor je vrienden

Wij verlangen naar uw komst, Jezus. Nog een paar dagen
en wij vieren uw geboorte, uw afdaling van de hemel naar
onze aarde. U, de grote Zoon van God, werd mens, kwam
zo dichtbij. Wij verlangen ernaar U dicht bij ons te hebben.
U bent hier niet meer, maar U wilt nog wel elke dag
afdalen naar deze wereld, tot in het diepste van ons hart.
Troost ons daar Heer en zeg ons dat U van ons houdt.

Onze Vader

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God zegen mij alle dagen lang.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons