Advent | Verlangen (20dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Zaterdag 20 december.

O Wijsheid, U bent voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste
en doordringt alles met milde kracht, kom nu, wijs ons uw wegen.

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
  Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen
voor de Heer onze Schepper.

Zingen

O Wijsheid, U bent voortgekomen uit de mond van de
Allerhoogste en doordringt alles met milde kracht,
kom nu, wijs ons uw wegen.

Psalm 9:1-11
Ik wil u loven, HEER, met heel mijn hart : vertellen van uw wonderdaden.
Ik wil vrolijk zijn, u toejuichen : uw naam bezingen, Allerhoogste,
nu mijn vijanden terugdeinzen : ten val komen en onder uw blik vergaan.
Want u hebt mijn rechten verdedigd : u nam plaats op uw zetel, rechtvaardige rechter.
U hebt volken bedreigd, goddelozen omgebracht : hun namen uitgewist voor eeuwig.
De vijanden zijn verslagen, uit de herinnering verdwenen : u vaagde hun steden weg: ruïnes voor altijd.

Zo vergaat het hun! Maar de HEER zetelt voor eeuwig : zijn rechterstoel staat onwrikbaar vast.
Hij bestuurt de wereld naar recht en wet : alle volken berecht hij eerlijk.
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte : een burcht in tijden van nood.
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen : u verlaat niet wie u zoeken, HEER .

O Wijsheid, U bent voortgekomen uit de mond van de
Allerhoogste en doordringt alles met milde kracht,
kom nu, wijs ons uw wegen.

Eerste lezing: Zacharia 2:1-13
Tweede lezing: Matteüs 24:32-44

Stilte

O Wijsheid, U bent voortgekomen uit de mond van de
Allerhoogste en doordringt alles met milde kracht,
kom nu, wijs ons uw wegen.

De Nederlandse dichter Inge Lievaart schreef:
De Geest heeft vele gedaanten: de dalende duif in het wit,
de stijgende vlam op de lichtkaars, de storm die het dode
hout velt, de wind die de vuurgloed aanblaast, een suizen
dat stilte wordt, de vinger die oren opent en wonderlijker,
nog dieper: de innige stem.

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Jezus Christus, laat onze blik altijd op U gericht blijven. Zo
vaak vergeten wij dat uw heilige Geest ons bewoont, dat U
in ons bidt, dat U in ons liefhebt. Het is een wonder dat U
ons vertrouwt en ons voortdurend vergeeft.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen
in heel de wereld uw reddende kracht.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons