Advent | Naastenliefde (1dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Maandag 1 december: naastenliefde.

Heer, open mijn lippen
  En mijn mond zal uw lof verkondigen
Van zonsopgang tot zonsondergang
  Moet uw naam worden geloofd
 
God, kom mij te hulp
  Heer, haast U mij te helpen
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  Zoals het was in het begin en nu en altijd
  En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper. 

 
Zing een lied

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang. 
 

Psalm 148:7-14

Loof de HEER, bewoners van de aarde : zeemonsters en oceanen,
vuur en hagel, sneeuw en rook : stormwind die doet wat hij zegt. 

Alle bergen en heuveltoppen : hout dat vrucht draagt, alle ceders,
dieren van het veld en dieren in de wei : alles wat kruipt en op vleugels gaat.

Koningen van de aarde en alle naties : vorsten en alle leiders van de aarde,
jonge mannen en jonge vrouwen : oud en jong tezamen.
Laten zij loven de naam van de HEER, alleen zijn naam is hoogverheven : zijn luister gaat aarde en hemel te
boven.
Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie hem trouw zijn : het volk van Israël, dat hem nabij is. Halleluja!


In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.
 


Lees
Jesaja 1:1-10
Tweede lezing Lucas 1:26-38 

 
Stilte
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang. 

Bernardus van Clairveaux, een kloosterhervormer uit de twaalfde eeuw, schreef:
"Als onze naastenliefde volmaakt wil zijn, moet God erin betrokken worden. Want hoe kan iemand zuiver een mens liefhebben zonder hem lief te hebben in God? En wie God niet bemint, kan ook niet een ander beminnen in God. Dus moet men beginnen met God lief te hebben om in God zijn naaste te kunnen beminnen. En God, die alle goede dingen heeft gemaakt, maakt ook onze liefde tot hem."  


Bid voor jezelf
Uit de diepte roep ik tot U, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als U de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen. Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal zijn volk bevrijden uit al zijn zonden. 


Onze Vader


Moge God je zegenen met ontevredenheid over ge- makkelijke antwoorden, halve waarheden, en oppervlakkige relaties, opdat jij onverschrokken waarheid mag zoeken en liefde diep in je hart.

Moge God je zegenen met woede over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, opdat jij onophoudelijk mag werken aan rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede voor allen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons