Advent | Het geboortefeest is nabij (24dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Woensdag 24 november.

De Heer is nabij: komt, laten wij hem aanbidden.

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
  Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen
voor de Heer onze Schepper.

Zingen

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de
heerschappij rust op zijn schouders.

Psalm 12:6-9
Zwakken en armen zuchten onder het geweld : ‘Om hen sta ik op,’ zegt de HEER , ‘ik breng de redding die zij verlangen.’
De woorden van de HEER zijn zuiver : als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe.
Behoed hen, HEER : bescherm hen steeds tegen dat volk.
Overal sluipen verraders rond : en onder de mensen verbreidt zich het kwaad.

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de
heerschappij rust op zijn schouders.

Eerste lezing: Micha 4:1-5 en 5:1-3
Tweede lezing: Johannes 3:31-36

Stilte

Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de
heerschappij rust op zijn schouders.

Maximus van Turijn, bisschop in de vierde en vijfde eeuw,
zegt in een van zijn preken:
Deze tijd maakt ons opmerkzaam dat het geboortefeest
van Christus de Heer nabij is. De wereld met haar angsten
zegt ons dat er iets aan zit te komen dat haar zal vernieuwen,
en verlangt er met ongeduldige verwachting naar
dat de schittering van een stralender zon haar duisternissen
komt verlichten. Deze verwachting van de schepping
overtuigt ook ons de opkomst te verwachten van Christus,
de nieuwe zon.

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Toen U kwam veranderde de wereld. Wat U naliet was een
nieuw koninkrijk en uw vrede. U liet ons zien wat het is
om echt en waarlijk mens te zijn. Nu vraagt U aan ons om
net zulke echte mensen te zijn, om te laten zien wie God
is. Een opdracht die wij niet alleen kunnen uitvoeren. Om
ook nu de wereld te veranderen met uw vrede vragen wij:
stort uw Geest uit over ons.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons