Advent | Dichter bij God (6dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Zaterdag 6 december: Dichter bij God.

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
  
Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.


Zingen

Christus die in ons leeft, verruim ons hart.


Psalm 2: 7-12

Het besluit van de H e e R wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij : ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.
Vraag het mij : en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.
Jij kunt ze breken met een ijzeren staf : ze stukslaan als een aarden pot.’
Daarom, koningen, wees verstandig : wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.
Onderwerp u, toon de H e e R uw ontzag : breng hem bevend uw hulde.
Bewijs eer aan zijn zoon met een kus : anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt hij in toorn : gelukkig wie schuilen bij hem.

Christus die in ons leeft, verruim ons hart.


Eerste lezing: Amos 3:1-11
Tweede lezing: Matteüs 21:12-22


Stilte

Christus die in ons leeft, verruim ons hart.

Doroteüs van Gaza, een christen uit de vijfde eeuw, schreef:
"Stel je de wereld voor als een cirkel, waarvan God het centrum is. De lijnen naar het middelpunt zijn de verschillende manieren waarop mensen leven. Als degenen die dichter bij God willen komen, naar het midden van de cirkel lopen, komen ze dichter bij elkaar en tegelijkertijd dichter bij God. Hoe dichter ze bij God komen, des te dichter komen ze bij elkaar. En hoe dichter ze bij elkaar komen, des te dichter komen ze bij God."


Bid voor gebeurtenissen in de wereld

U, Heer, licht van eeuwig licht, U wil ik kennen. Bedankt voor de liefde die U geeft. Laat mij ontdekken welke weg ik moet gaan. Plaats de juiste mensen op mijn pad zodat ik de liefde die ik van U krijg, kan delen en mij zo kan inzetten voor de mensen om mij heen.


Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,

laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons