Advent | Aanbidden (13dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Zaterdag 13 december: Aanbidden.

Thomas Merton (1915-1968)
In zijn jonge jaren streeft Thomas Merton de idealen van plezier en vrijheid ernstig na. Dat alleen maar om ze later zorgvuldig te kunnen verwerpen en zich te wijden aan een leven van gebed en stilte, als monnik in een trappistenklooster. In 1948 verschijnt zijn autobiografie: Louteringsberg. Daarin beschrijft hij zijn spirituele ontwikkeling, tot aan zijn stap naar het klooster. Voor miljoenen mensen is het een introductie van de vele gaven die het monastieke leven biedt. Merton is een leraar voor vele katholieke activisten en wordt het profetische geluid voor vrede en geweldloosheid in de twintigste eeuw, ondanks het feit dat zijn politieke geschriften gecensureerd worden door zijn orde. In zijn overtuiging dat het contemplatieve leven een engagement heeft met de wereld, horen velen een oproep tot een nieuw monastiek leven dat geankerd is in de wereld.

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
   Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen

De Heer laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.

Psalm 5:9-13

Leid mij langs mijn belagers, HEER, door uw gerechtigheid : maak effen de weg die u mij wijst.
Onwaarheid komt uit hun mond : onheil huist in hun hart,
een open graf is hun keel : gespleten is hun tong.
Laat hen boeten, God : laat hen in hun eigen valkuil lopen.
Verstoot hen om hun grote wandaden : want ze zijn opstandig tegen u.

De Heer laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.

Eerste lezing: Amos 7:10-17
Tweede lezing: Matteüs 22: 34-46

Stilte

De Heer laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.

Thomas Merton schreef:
Vader, ik bemin U ook al ken ik U niet, ik omhels U al zie ik U niet, en ik stel mijn vertrouwen op U al heb ik U beledigd, want U bemint in mij uw eniggeboren Zoon. U ziet hem in mij, U omarmt hem in mij, daar hij zich volkomen heeft willen vereenzelvigen met mij door die liefde die hem bracht tot de dood op het kruis voor mij.

Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Mijn ziel dorst naar U, de levende God. U bent mijn Verlos- ser en mijn God. Buiten U is er geen leven. Wat kunnen wij zonder U? Wat kan de wereld zonder uw liefde? Maak van ons een lichaam dat luistert en eensgezind de weg gaat van ons hoofd, Jezus Christus.

Onze Vader

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht.

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons