OPINIE | Bidden voor Israel?

Op zoek naar een houding in het conflict tussen Israël en de Palestijnen

in Christelijk Nieuws

Een oplossing in Israël lijkt - menselijkerwijs - moeilijk. Welke houding kunnen christenen aannemen in dit humanitair dramatische conflict? Los van alle Bijbelse beloften voor en over het volk Israël, moedigt Paulus aan om te bidden voor wijsheid, om verzoening te verkondigen. Tegelijkertijd voorspellen de Bijbelse profetieën een volk in verdrukking...

De ingrediënten: een conflict waarin religieuze wortels een fundamentele rol spelen. Drie religies die vanuit historische en religieuze perspectieven hùn belangen over Jeruzalem blijven verdedigen.

Wat kun je als relatieve buitenstaander met dit conflict? Welke houding is passend tegenover Israël en het joodse volk - waarvan je gelooft dat het een belangrijke rol speelt in Gods plan? Inspiratiebron voor dit stuk, is een artikel uit EO Visie waarin Ds. Willem Glashouwer, internationaal voorzitter van Christenen voor Israël, en Bijbelleraar Dato Steenhuis hun visie op de geestelijke dimensie van Israël geven.

Humanitaire politiek
Glashouwer vertelt dat Israël op basis van het Bijbelboek Ezechiël 47 de humanitaire rechten van de Palestijnen dient te respecteren. Dit volk heeft recht op een bepaalde vorm van autonomie. “Maar een staat op grondgebied dat de Here aan Israël beloofd heeft is, denk ik, niet de bedoeling.“

Slag om Jeruzalem
Hij vervolgt: “Het is mijns inziens vervulling van de profetie dat Israël terugkeert naar zijn land. Dat dit ook geweldige spanningen geeft met de omringende volkeren, is ook bijbels. Ook dat dit eenmaal zelfs zal uitdraaien op het verzamelen van de volken van deze wereld voor een geweldige slag rondom Jeruzalem. Dit is een Bijbelse profetie die nog in vervulling moet gaan”.

Niemand kan zeggen of de huidige crisissituatie hier op uitloopt. “Maar dat het eenmaal zover zal komen, dat welhaast de hele wereld zich tegen Israël en Jeruzalem zal keren en ook militair daartegen wil gaan optreden in een geweldig bondgenootschap, dat lijkt me naar de Schrift (zie o.a. Ezechiël 38, 39, Zacharia 12)

Apocalyptische gebeurtenissen
“Dat uiteindelijk Israël veilig zal wonen in het aan hen beloofde land, dat de Messias zal heersen op de troon van Zijn vader David en dat de vrede vanuit Jeruzalem de hele aarde bedekken zal, is ook naar de Schrift. Ook de Here Jezus spreekt, als Hij in de verre toekomst kijkt, over een verdrukking die er in de wereld zijn zal, zoals die er nooit geweest is en daarna nooit meer zijn zal. En daarna zal de Zoon des mensen verschijnen in al Zijn heerlijkheid. Dus dat we nog voor grote en apocalyptische gebeurtenissen staan die zich rondom Jeruzalem voltrekken, terwijl er tegelijkertijd een soort wereldorde en wereldeenheid op komst is, dat lijken me allemaal Bijbelse noties die we toch in de gaten moeten houden.“

Bijzondere positie geen vergoelijking voor daden
Steenhuis gelooft dat Israël Gods oogappel is. “Dat Israël Gods oogappel is, moet je niet koppelen aan de daden van personen. Gods oogappel heeft met Gods raadsbesluiten te maken en niet met de verantwoordelijkheden van mensen die wel of niet iets verprutsen.“ Hij koppelt hiermee de daden van het joodse volk los van hun - volgens de Bijbel - bijzondere positie.

De staat Israël: vervulde profetie?
Is het feit dat de staat Israël in 1948 werd gesticht een vervulling van profetieën? Kwam dat door de VN of was het een directe daad van God? De meningen zijn erg verdeeld. Ondertussen ontzeggen Israël en de Palestijnen elkaar het bestaansrecht. Heeft het ene land meer recht om te bestaan dan het andere?

De omstandigheden waaronder de Israëlieten hun land zullen betreden zijn in de Bijbel duidelijk omschreven: voordat deze terugkeer werkelijk (in goddelijke volmacht) zal plaatsvinden, zullen zij eerst hun overtredingen en de overtredingen van hun vaderen erkennen en belijden, volgens Volgens Leviticus 26: 40-42 en Deuteronomium 4: 27-30. Hier lijkt geen sprake van te zijn geweest. Dit wil echter niet zeggen dat God niet aanwezig is geweest in de stichting van de staat, maar je kunt je afvragen of de politieke en nationalistische weg ook de door God bedoelde weg is. 

Eigen gerechtigheid
Paulus schrijft in Romeinen 10: “Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet op Gods vrijspraak”. De apostel zegt hiermee dat Israëls eigen gerechtigheid leidend is. Bid daarom voor hun redding zegt Paulus in vers 1.

Betrokkenheid
Israël neemt een sleutelpositie in wat betreft de (eind)tijd. Daarom is het goed om als christenen iets van Gods tijden te zien rondom de gebeurtenissen met Israël. 

Jezus zegt in Mattheus 23: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!”’ Jezus spreekt hier geen eeuwige verwijdering uit, maar in zijn woorden klinkt een ‘totdat’. Totdat ze schuld belijden en de ware Messias accepteren.

Bidden
Paulus schrijft in 2 Korintiërs 5:19 dat het -"totdat die tijd van bekering gekomen is", het de taak van christenen is om verzoening te verkondigen. Welke verzoening? Die tussen God en mensen, maar ook tussen mensen onderling. Daarnaast kunnen christenen bidden om geïnspireerde wijsheid van God in de keuzes van Israel en om vrede voor Jeruzalem (Psalm 122: 6).  

De groeiende verdrukking en politieke onrusten laten zien dat een andere nadruk steeds belangrijk wordt: dat is biddend verlangen naar de belofte van Jezus in het laatste hoofdstuk van Openbaring: ‘Ik kom spoedig!’

Auteur: Daan Molenaar, webredacteur actualiteiten bij de Evangelische Omroep
Bron: artikel EO Visie

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons