Informatie en meldpunten bij misbruiksituaties in kerken

'De kerk dient onomwonden te kiezen voor slachtoffers'

in Christelijk Nieuws

Seksueel misbruik door geestelijken komt voor in alle kerkgenootschappen. Je hoort in het nieuws regelmatig over het kindermisbruik in de Katholieke Kerk, maar ook in de Protestantse hoek gaat het wel eens mis.

Inmiddels zijn er diverse meldpunten waar je terecht kunt voor informatie, aangifte en hulp.
Hieronder vind je mogelijkheden die er zijn binnen verschillende kerkelijke stromingen.

 • Meldpunt Seksueel Misbruik Rooms Katholieke kerk
  Bij het Meldpunt RKK kunnen slachtoffers van seksueel misbruik vanuit de Katholieke kerk terecht voor erkenning en compensatie voor verjaarde zaken. Op 1 juli houdt de mogelijkheid op voor het melden en het indienen van klachten over seksueel misbruik tegen aangeklaagden die zijn overledenen, en klachten betreffende seksueel misbruik dat verjaard is. De mogelijkheid om uw verhaal te doen zonder vervolgstappen blijft wel bestaan.
 • Meldpunt Seksueel Misbruik Gereformeerde kerken
  Dit meldpunt voor seksuele intimidatie of misbruik binnen pastorale en kerkelijke relaties is een initiatief van de Christelijk Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Op de website vind je ook de klachtenregeling en de beroepsregeling zoals die zijn vastgesteld door de CGK, NKG en GKV en het protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met misbruik.
 • Meldpunt Evangelische -, Pinkstergemeenten en diverse christelijke organisaties
  De Stichting Gedragscode Leidinggevenden heeft een telefonisch meldpunt ingericht waar u een klacht over (vermeend) misbruik of manipulatie kunt melden. U kunt dit op werkdagen bereiken via een speciale telefoonlijn:06-53464403. De telefoon wordt beantwoord door een Vertrouwenspersoon van de SGL.
 • Samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR)
  De SMPR heeft als doel om seksueel misbruik in pastorale relaties te bestrijden en voorkomen. SMPR wil een veilige plek zijn voor degenen die misbruik ervaren hebben, en voor degenen die direct bij hen betrokken zijn. Ze onderschrijven hiermee onder andere het standpunt van de Synode van de Samen op Weg-kerken van januari 1999: 'Seksueel misbruik is zonde: kwaad in Gods ogen en onrecht tegen de medemens. De kerk dient onomwonden te kiezen voor slachtoffers.'
 • Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik
  Het Vrouwenplatform bestaat uit ervaringsdeskundige vrouwen en richt zich op praktische ondersteuning aan (groepen) lotgenoten op weg naar erkenning en genoegdoening middels afgestemd maatwerk. De praktische ondersteuning loopt uiteen van het bieden van een luisterend oor, het helpen met formuleren van de klacht tbv een klaagschrift, het begeleiden van lotgenoten voor, tijdens en na de hoorzitting bij de klachtencommissie, tot het organiseren van lotgenoten dagen en assistentie om te komen tot een traject van herstelbemiddeling.
 • Project: een veilige kerk
  Met het in december 2012 gestarte project ‘Herder op zijn hoede / Een veilige kerk' ondersteunt Movisie Nederlandse kerken in de ontwikkeling van materialen, methoden en beleid voor: preventie van (seksueel) misbruik in pastorale relaties; veiliger kerkelijk kinder- en jeugdwerk; het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld in gezinnen uit kerkelijke gemeenten. De insteek van het project is dat kerkgenootschappen van elkaar leren. Movisie wil in haar ondersteuning zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande structuren, taal en cultuur van de deelnemende kerken.

Eindrapportage commissie-Deetman
Oud-politicus Wim Deetman presenteerde 16 december 2011 het eindrapportvan zijn onderzoek naar de aard en omvang van het seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland tussen 1945 en 2010. De Nederlandse bisschoppen en kloosteroversten vroegen Deetman in 2010 om dat onderzoek te doen. In de weken daarvoor kreeg Nederland, in navolging van Ierland en Duitsland, te maken met een stroom verhalen over seksueel misbruik door geestelijken.

Dossier
De NOS heeft een dossier bijgehouden rondom de misbruikzaken in de Katholieke kerk.

Proefschrift: Ontredderd
Alexander Veerman is gepromoveerd op wat er in de kerk gebeurt als een predikant van misbruik beschuldigd wordt. Zijn proefschrift verscheen ook in boekvorm: ‘Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd’ (Zoetermeer, 2005). Hij onderzocht in zijn proefschrift drie waargebeurde situaties en analyseerde het proces dat in de kerkenraad plaatsvindt als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd. Hij interviewde diverse betrokkenen uit de verschillende kerken. Daaruit volgt een onthutsend beeld van verwarring, schaamte en schuld. Op zijn blog schrijft hij over religie en zingeving.

Protocol PKN
Sinds 2006 is er een 'Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties'. Het protocol is opgezet als ‘een belastingformulier.’ De ambtsdrager die van mogelijk misbruik heeft gehoord, volgt stapsgewijs een route die afhankelijk van de situatie leidt naar verschillende handelingsadviezen.

Organisatie voor hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik
Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld in Haarlem biedt advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. De VPSG bestaat al 25 jaar als onafhankelijke, oecumenische stichting en biedt een luisterend oor en pastorale counseling aan vrouwen en mannen bij de verwerking van seksueel geweld.

Boek: Geschonden lichaam
Pastorale gids voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel geweld, door Ruard Ganzevoort & Alexander Veerman. De titel “Geschonden lichaam” verwijst naar de gevolgen van seksueel geweld voor de kerkelijke gemeente, als lichaam van Christus. Het kwaad van seksueel geweld schendt de hele gemeente. Dit boek wil op pastorale wijze inzicht geven in deze problematiek en een weg wijzen naar herstel en genezing. Dit kan alleen wanneer het kwaad en de gevolgen hiervan worden onderkend. Tussen de hoofdstukken door loopt als rode draad het verhaal van een concrete situatie. Het boek is gebaseerd op een rapport voor de synode van de Samen-op-Weg kerken.

Hulpverlener
Hulp nodig bij het vinden van een hulpverlener bij jou in de buurt? ikzoekchristelijkehulp.nl.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons