Scriba Plaisier nodigt kardinaal Eijk uit voor gesprek

Eijk: Protestanten nog 'onverkort' vervloekt

in Christelijk Nieuws

In een brief nodigt Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, kardinaal Eijk uit voor een gesprek. Dit naar aanleiding van de beschouwing van mgr. Eijk over het concilie van Trente in het Reformatorisch Dagblad.

(imported body)

Geachte monseigneur Eijk,

Afgelopen week gaf u voor een journalist van het Reformatorisch Dagblad (RD) een beschouwing over het concilie van Trente. Een publiekelijk verslag hiervan verscheen in het RD van donderdag 16 januari j.l. Bij navraag is mij gebleken dat dit verslag door u is geverifieerd en goed bevonden. Dit is de aanleiding voor dit schrijven.
U geeft een inzichtelijke beschrijving van de bedoeling van het concilie van Trente. U stelt daarbij dat de uitspraken van dit concilie nog 'onverkort' gelden. Daar hoort dan ook de vervloeking bij van de protestanten die deze uitspraken niet allen aanvaard(d)en. U refereert, als het om de vervloekingen gaat, daarbij aan de apostel Paulus die schrijft: "wie een ander evangelie verkondigt, die zij vervloekt".
Hoewel u ook duidelijk maakt dat het niet aangaat iemand persoonlijk te vervloeken –- dit is immers voorbehouden aan God -– laat dit laat onverlet dat de 'theoretische' vervloeking van protestanten naar uw inzicht nog steeds aan de orde is.
Het is duidelijk dat in de strijd tussen Rome en Reformatie, zoals deze in de 16e eeuw zijn beslag kreeg, het hard tegen hard is gegaan. Zo noemde de Heidelbergse Catechismus de eucharistie, die zij als 'paapse mis' betitelde, een 'vervloekte afgoderij'. Opvallend overigens dat hier de leer vervloekt wordt genoemd en niet de aanhangers van de leer. Hoe dit ook zij, aan beide kanten zijn vervloekingen uitgesproken. Dit is de taal geweest waarin over de waarheid werd gesproken en gestreden. Met passie en overtuiging, in het besef dat het Gods waarheid was die op het spel stond.

In het oecumenische verkeer vragen we elkaar niet, om onze tradities te herroepen. Tegelijk komen we ook niet verder, wanneer we alleen maar stellen dat deze nog onverkort gelden, inclusief de daarin opgenomen vervloekingen. Ik stel u daarom een tweetal vragen:
Allereerst: is het aan de orde om, buiten de context van enig oecumenisch gesprek of ontmoeting, op deze manier de traditie te laten spreken? Past het in een tijd waarin er op het gebied van de oecumene veel is gebeurd, een dergelijke uitspraak 'over u, zonder u' te maken? Is dit niet een ontkenning van een oecumenische geschiedenis die we met elkaar hebben doorgemaakt? Blokkeert een dergelijk 'onverkort' niet ook elk verder gesprek dat we bilateraal of in het verband van de Raad van Kerken met elkaar voeren over fundamentele geloofsthema’s?
Ten tweede: bent u van mening dat fundamentele verschillen die er tussen de kerk van Rome en de protestanten zijn, ook nu nog veroordeeld moeten worden met termen als 'vervloekt' en 'de ban'? Paulus liet de vervloeking slaan op het verkondigen van een ander evangelie, anders namelijk dan het evangelie van Jezus Christus, de gekruisigde. In verschillende dialogen tussen Rome en Reformatie is uitgesproken dat we elkaar in het geloof aan dit evangelie herkennen en erkennen. Die (h)erkenning heeft alles te maken met de geduldige en eerlijke poging elkaar in deze beter te verstaan. Daarmee blijven er fundamentele verschillen, met name als het gaat om de ecclesiologie. Geeft het echter pas om deze, juist in het licht van bovengenoemde (h)erkenning, onverkort in de taal van de vervloeking te benoemen? Hoe verhoudt zich dit trouwens met de wederzijdse erkenning van elkaars doop(sel)?

Als Protestantse Kerk hechten we aan goede wederzijdse relaties en de voortgang van een eerlijke en indringende dialoog. Niet alleen vanwege de intrinsieke waarde van goede relaties, maar ook omdat we elkaar in onze tijd nodig hebben in het verstaan en vertolken van het evangelie van liefde en verzoening. Ik nodig u daarom van harte uit voor een nader gesprek.

Met hoogachting,

Dr. A.J. Plaisier
Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons