Nieuw Liedboek: 'zingen en bidden in huis en kerk'

Presentatie nieuw Liedboek live te volgen op internet

in Mediatips

Op zaterdag 25 mei 2013 wordt in Monnickendam het Liedboek- zingen en bidden in huis en kerk gepresenteerd. Na de overhandiging van het eerste exemplaar tijdens het ochtendprogramma vindt ’s middags een festival plaats met workshops, presentaties en concerten op meer dan 30 locaties. De volgende dag, op zondag Trinitatis, kan het Liedboek in gebruik worden genomen door de plaatselijke gemeenten.

door Hanna Rijken

Omdat het nieuwe liedboek zich op meerdere punten onderscheidt van het Liedboek voor de kerken (1973), is het belangrijk om goed na te denken over de invoering ervan. Eén of meer zangavonden, artikelen in het kerkblad, een lied van de week, maar ook het ontwikkelen van een kerkmuzikaal profiel kunnen een goede voorbereiding zijn. Pieter Endedijk, coördinator van het redactieproces van het Liedboek, schreef over dit laatste een advies voor kerkelijke gemeenten. Uit zijn ‘vierstappenplan’ vat ik een en ander samen.

muziekprofiel
Het grootste verschil met het ‘oude’ liedboek is de veelheid aan vormen en stijlen. Het Liedboek voor de Kerken kent alleen strofevormen. In het nieuwe Liedboek worden ook canons, acclamaties, gezongen gebeden (zoals het Onze Vader) en beurtzangen voor voorzanger, koor en gemeente opgenomen. Veel liederen zijn geschikt voor orgelbegeleiding, andere voor piano, gitaar of band. Niet ieder lied is per definitie voor elke gemeente bestemd of geschikt. Daarom is het verstandig om een ‘muziekprofiel van de gemeente’ op te stellen. Hierin kan de gemeente voor zichzelf antwoorden formuleren op vragen als: wat willen we wel en wat willen we niet (of nu nog niet); wat kunnen we wel en wat kunnen we niet (of nu nog niet)? Het is raadzaam om vóór de invoering van het Liedboek een overleg met betrekking tot het muziekprofiel te plannen. In dit profiel kan een beeld worden geschetst van de huidige en de gewenste toekomstige situatie.  Aan het overleg wordt deelgenomen door de predikant(en), de kerkmusici, een  vertegenwoordiging van de kerkenraad, de cantorij of het koor, alsmede door eventuele belangstellende gemeenteleden.

Huidige situatie
De eerste stap naar een muziekprofiel is  het vaststellen van de huidige situatie. Daarbij kan onder meer het volgende aan de orde komen: een algemene beschrijving van de gemeente, vorm en inhoud van de eredienst, gebruik jaarorde/leesrooster, liedbundels, aandacht voor kinderen en jongeren, de kerkruimte,  het instrumentarium, de plaats van de kerkmuziek, de toepassing van de Generale Regeling Kerkmusici en de financiën.

Verkenning
De tweede stap is een verkenning van het Liedboek waarbij de verscheidenheid aan vormen, genres en stijlen aan bod komt. Dit kan ook in de vorm van een gemeenteavond waarvoor meer mensen worden uitgenodigd.

Toekomst
De derde stap is het formuleren van de toekomstige situatie. Hoe ziet de gemeente er over pakweg vijf jaar uit?  Wat is de gewenste kerkmuzikale situatie? De bij stap één genoemde punten kunnen ook bij het maken van toekomstplannen een leidraad zijn.
De vierde stap, ten slotte, is een lijst met actiepunten om veranderingen op weg naar de toekomstige situatie in gang te zetten. Wat moet er gedaan worden en in welke volgorde? Wie doet wat, wanneer en hoe? Óp naar het nieuwe Liedboek!

Wilt u meer weten? Lees dan de notitie van Pieter Endedijk op www.liedboek.nl.

Hanna Rijken is musicoloog en theoloog, dirigent (Vocaal Theologen Ensemble), docent kerkmuziek, fluitist en lid van de redactie van het Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons