‘Met christenzionisme steun je Israël niet’

in Christelijk Nieuws

Het is een geluid dat steeds vaker gehoord wordt: christenzionisme is een gevaar voor de wereldvrede. Al die steun voor Israël staat vrede in het Midden-Oosten in de weg en daarmee het welzijn van Israël. Een heet hangijzer in de christelijke wereld. Wat is wijsheid als het om Israël gaat?

Eens

“Ik ben het met de stelling eens,” reageert Johan van den Berg. Hij is arabist, islamoloog, PKN-predikant en presenteert zichzelf als pro-semiet. “Het bestaansrecht van Israël staat buiten kijf. Dat betekent niet dat alles wat die staat doet, terecht is. Helaas is dat over het algemeen wél de instelling van christenzionisten. Maar als je kijkt naar het beleid van Israël, met name in de afgelopen twintig jaar, kun je dat niet onvoorwaardelijk steunen. Daarvoor is de politiek veel te veel verhard, zowel aan Israëlische als aan Palestijnse kant. Als je kritiek daarop aan de kant schuift als antisemitisch, sla je de discussie dood. Mensen die zoeken naar verzoening en vrede worden zo ondergraven en dat is slecht voor de staat Israël. Zo komt er geen vrede.”

Tapijt
Nog belangrijker vindt Van den Berg het theologische aspect. Volgens hem gebruiken christenzionisten de Bijbel verkeerd. “Als het gaat om Israël, redeneren ze bijna volledig buiten Christus om. Jezus zei: ‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.’ Dat is niet te rijmen met het huidige veiligheidsbeleid van Israël. Natuurlijk moeten terroristen gestraft worden, maar moet daarom het huis van hun familie plat gebulldozerd worden? Christenzionisten grijpen vaak terug op Jozua: geweld hoort er nu eenmaal bij, onze vijanden verdienen straf. Maar wat heeft Jezus gezegd over onze vijanden? Heb ze lief en zegen hen.”
Van den Berg begrijpt de heftige reactie die veel christenzionisten geven op zijn kritiek. “Ik kom zelf ook uit die hoek en weet dat het niet leuk is als je nare dingen hoort van iemand van wie je houdt. Je eerste reactie is dan ontkennen. Israël is onze liefde waard, maar als je omwille van die liefde verkeerde dingen onder het tapijt veegt, help je daar de geliefde niet mee.”

Flagrant
Ook de gereformeerd-vrijgemaakte theoloog en emeritus hoogleraar Jochem Douma is het eens met de stelling. “Altijd heb ik respect gehad voor het zionisme dat naar een eigen vaderland voor de Joden zocht. We kunnen dankbaar zijn dat het joodse volk een thuis in Palestina heeft gevonden. De staat Israël is er met goedkeuring van de Verenigde Naties gekomen, waarbij het beschikbare land verdeeld werd tussen Joden en Palestijnen.”
Met zionisme heeft Douma dus geen moeite. Christenzionisme keurt hij wél af. “Waarom? Omdat het op bijbelse gronden meent dat het joodse volk ook nu nog recht heeft op het land, dat het in de dagen van koning David van Dan tot Berseba in bezit had. Maar internationaal is in verschillende politieke verdragen vastgelegd dat én de Joden én de Palestijnen elk hun eigen grondbezit zouden hebben. De bouw van nederzettingen door Israël op Palestijns grondgebied is daarom in flagrante strijd met die – destijds ook door Israël – geaccepteerde afspraken.
Het is zeker waar dat de Palestijnen de staat Israël royaal moeten erkennen en met terroristische aanvallen op Israëlisch grondgebied moeten ophouden. Maar met het vuil van de Palestijnen kunnen de Israëliërs hun eigen handen niet schoonwassen.
Zolang het christenzionisme het bijbelse ‘uw ja zij ja en uw nee zij nee’ onder de tafel blijft werken als het over de nederzettingenpolitiek van Israël gaat, breng ik er geen respect voor op. Israël is gebaat bij krítische steun van zijn vrienden.”

Oneens

Om verschillende redenen is Ruben Ridderhof het oneens met de stelling. Hij houdt van Israël en is onder andere redacteur van IsraëlAktueel en actief voor jongerenbeweging Isreality. “Je kunt niet al het christenzionisme op één hoop gooien. Het zionisme is een van de emancipatiebewegingen die eind 19e, begin 20e eeuw op kwamen zetten. Dat zionisme kent veel vormen, net als het socialisme of het feminisme. Je hebt de volledig a-religieuze, politieke variant en later is het religieuze zionisme opgekomen dat op bijbelse gronden het Beloofde Land in bezit wil nemen.” Volgens Ruben is het christenzionisme net zo breed. “Er zijn mensen die bijna pleiten voor het uitroeien van alle Palestijnen. Daar heb ik niets mee, maar ik denk dat ik me wel een christenzionist kan noemen. Ik keur het beleid van Israël niet altijd goed en vind het vervelend dat ‘christenzionisme’ gezien wordt als de houding dat Israël boven alle kritiek verheven is.
Maar stel, je gooit alle christenzionisten op één hoop, dan denk ik dat het een heel zegenrijke beweging voor Israël is. Het zijn allemaal christenen die liefde hebben voor Israël,” bepleit Ruben. Hij denkt dat anti-Israëlische sentimenten zonder tegengeluid snel de overhand krijgen. “Christenzionisten wijzen kerk en maatschappij erop: pas op met je kritiek op Israël, want die slaat heel snel om in antisemitisme. Daarmee heeft de kerk in de geschiedenis heel veel fouten gemaakt. Het is goed dat er een beweging is die daar tegenwicht aan biedt en voorkomt dat die fouten opnieuw worden gemaakt.”

Geuzennaam
De Goudse PKN-predikant G. Hette Abma is bijna verbaasd over de stelling: “Het is vreemd dat mensen die Israël willen steunen, gediskwalificeerd worden. Israël is voortdurend in gevaar, en juist de mensen die het land willen helpen, worden afgeschreven. Het is de omgekeerde wereld.”
Abma is niet erg blij met de term christenzionisme – “een geuzennaam” –, maar is ervan overtuigd dat we als christenen achter Israël moeten staan. “Het bemoedigen van Zijn volk is de eerste opdracht die God ons heeft gegeven: ‘Troost, troost Mijn volk’ (Jesaja 40, red.). We moeten joden laten merken dat we er weet van hebben dat God een plan heeft met Zijn volk. Hij heeft Zelf Sion verkoren en zal van daaruit regeren. Ik kan er weinig anders van maken als ik de Bijbel lees. Ik doe dat niet als een stomme, fundamentalistische letterknecht, maar ik buig wél met eerbied voor het Woord van God. Daarin heeft Israël een bijzondere plek. Dáár wil ik voor staan.”

Binnenskamers
Dit betekent niet dat christenen volgens de predikant geen kritiek mogen hebben op de politiek van Israël. Fel: “Natuurlijk niet! Dat is juist het punt! Uiteraard heb ik wel eens kritiek. Juist degenen die support aan Israël geven, proberen die kritiek binnenskamers duidelijk uit te spreken. Dat doen we als vriend die het feilen toont, niet door en plein public stelling te nemen. Daarmee speel je alleen de tegenstanders in de kaart.”
Het onderwerp gaat Abma aan het hart. “Ik wil Israël laten weten dat ik eerbied heb voor de God van Israël, Die Zijn plan op Zijn tijd zal verwerkelijken. Ik weet niet hoe, want nu zijn de moslims pontificaal neergestreken in Jeruzalem. Wij hoeven niet te vechten, we zijn geen verkapte kruisvaarders, maar we wachten biddend af tot God al Zijn beloften in vervulling laat gaan. En in de tussentijd willen we steun geven aan Zijn volk.”

Tekst: Pieter-Jan Rodenburg
Beeld: Shutterstock

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons